Programy, které sí VS-NET.CZ doporuèuje svým klientùm
Na øádcích níže vám doporuèíme programy, které podle nás pøi své práci a zábavì na svém poèítaèi mùžete potøebovat a nebo které vám práci z poèítaèem zpøíjemní.
Všechen software tøetích stran zde uvedený je šíøen pod svobodnou licencí a neplatí se za nìj.

Kanceláøské programy:
Asi všichni si pod kanceláøskými programy pøedstavíte nejspíše placené produkty od Microsoftu jako jsou Word, Excel a také Powerpoint. Málo kdo z vás ale ví, že jsou dostupné i podobné programy, které mùžete provozovat zdarma a svými funkcemi se velmi dobøe produktù od Microsoftu vyrovnají. Mezi tyto programy se øadí hlavnì kanceláøský balík Open Office.
Tento balík je nejvíce používán zejména v linuxových systémech, ale v poslední dobì se s nimi už mùžete setkat v mnohých firmách, školách a dokonce i nìkteré úøady s nimi experimentují. Pro domácí užití jsou OpenOffice více než dostaèující. Není nutné si tedy kupovat produkty Microsoftu.


Kliknutím na obrázky je zvìtšíte

Pøehrávání filmù a hudby, editace videa:
Pro pøehrávání filmù je dostupných mnoho desítek programù a kodekù. My doporuèujeme instalaci balíkù kodekù pro pøehrávání multimédií K-Lite Codec pack. Tento balík obsahuje všechny dùležité kodeky pro pøehrávání filmù vèetnì pøehrávaèe MPC - Media Player Clasic, který je pro rychlé a snadné pøehrávání filmù naprosto dostaèující.
Pro pøehrávání hudby a jiných multimediálních souborù ménì rozšíøených formátù je velmi dobrý VLC Player. Pomocí tohoto programu dokonce mùžete vytvoøit i svùj vlastní server pro vysílání po síti.
K editaci, støihu a pøidání grafiky do vašeho videa mùže velmi dobøe posloužit Movie Maker, který již ve svých Windows máte nainstalovaný jako souèást základní instalace systému. Program slouží k základnímu zpracování videa a grafiky. Pro nenároèného uživatele je plnì dostaèující a jako souèást systému je zdarma.


Kliknutím na obrázky je zvìtšíte

Uspoøádání a editace obrázkù:
Pro snadné a jednoduché vyhledávání obrázkù a fotek na vašem poèítaèi doporuèujeme Google Picasa. Tento velmi snadnì ovladatelný program vám umožní jednoduchou úpravu obrázkù, ale hlavnì vašich fotek. V programu mùžete na vašich fotkách upravit vyvážení svìtla, barev, opravit èervené oèi, nebo použít rùzné efekty. Program je samozøejmì zdarma a podporuje jej nejvìtší vyhledávaè Google jako mnoho dalších programù.
Pro více nároènìjší práci s obrázky a fotkami vám doporuèujeme program Gimp. Program je výbornou alternativou k profesionálnímu a bohužel také velmi drahému profesionálnímu softwaru pro zpracování grafiky Adobe Photoshopu. Software nabízí celou paletu funkcí pro zpracování obrázkù nebo vytváøení vlastních grafických prací.


Kliknutím na obrázky je zvìtšíte

Internet a e-mail komunikace:
K bezpeènìjšímu a rychlejšímu prohlížení internetu doporuèujeme internetový prohlížeè Mozilla Firefox. Tento internetový prohlížeè má mnoho stovek rozšíøení a skinù. Ve své nové verzi podporuje nejnovìjší internetové standardy a obsahuje mnoho nových vlastností a usnadnìní práce s internetem a internetovým prohlížeèem. Více novinek se dozvíte na stránkách Mozilla Firefoxu.
K internetu neodmyslitelnì také patøí e-mailový klient. Ve svých Windows již od zaèátku mùžete využívat služeb klienta Outlook expres od Microsoftu. Dle našeho názoru ale udìláte lépe když použijete email klienta Mozilla Thunderbird. Tento rychlý a bezpeèný e-mailový klient lze velmi snadno nastavit a používat. Klient podporuje všechny v souèasnosti používané funkce a protokoly.


Kliknutím na obrázky je zvìtšíteTento web je poháněn e107.