Řešení poruch sítě
Stránka je ve výstavbě


Detekce stavu sítě
Současný stav vašeho síového připojení lze zjistit několika zpùsoby. Asi tím nejjednodušším je podívat se na stav sítě znázorněný ikonou se dvěma monitory na vaší Windows systémové liště u hodin. Tato ikona mùže nabýt následujících stavù:

Stav: Připojeno - normální provozní stav, kdy síové připojení funguje tak jak má a na vaší straně by neměl být žádný problém co se fyzického připojení k síti týká. Dvojklikem na ikonu se vám otevře okno "Připojení k místní síti - stav". V první záložce vidíte stav sítě, v záložce "Podpora" vidíte současné nastavení IP adresy a výchozí brány. V případě potřeby zde mùžete případnou chybu odstranit pomocí tlačítka "Opravit"


Stav: Chyba připojení - tato chyba nastává v situacích, kdy je z nějakého dùvodu přerušeno spojení vašeho počítače s naším zařízením. Chyba mùže nastat také pokud dojde k tzv. zamrznutí našeho zařízení. Náprava chyby spočívá v kontrole UTP koncovky UTP kabelu zda-li nedošlo k jejímu vytažení z počítače. Pokud je koncovka v pořádku, zkuste resetovat vaše WiFi zařízení tím že jej na jednu minutu odpojíte od elektrické energie. Pokud ani toto nepomùže, je ještě možnost že UTB kabel k zařízení je někde přerušený. Pokud mùžete, zkuste zkontrolovat zda-li kabel není překousnutý.
Pokud žádný z výše uvedených zpùsobù nepomùže, je možné že v nejlepším případě je poškozena koncovka UTP kabelu, v tom nejhorším je vaše síová karta nefunkční. Selhání síové karty není neobvyklá událost a tato karta je snadno nahraditelná síovou kartou do PCI slotu.Stav: Neúplné nebo chybné připojení

Chybné zařízení
chybné zařízení se vyznačuje častým zamrznutím a tedy nefunkčností. V ojedinělých případech mùže dojít po určité době provozu ve stížených podmínkách k naprostému selhání zařízení. Ve všech těchto případech vám budou tyto zařízení vyměněna za nové. V případě softwarového selhání na místě opravena, nebo do opravy zařízení nahrazena zařízením náhradním.Tento web je poháněn e107.